0922415926 / 098-5072632

admin@nktc-cargo.com

บริการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน post thumbnail image

บริการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน

บริการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนบริการสังซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ในประเทศจีน

NKTC CARGO มีระบบสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ในประเทศจีน เช่น Taobao.com , 1688.com , Tmall.com อีกทั้งลูกค้ายังสามารถกดสั่งซื้อได้จากหน้าเว็บไซต์ของ NKTC CARGO หรือ นำลิงค์จากเว็บดังกล่าวมาวางเพื่อสั่งซื้อได้ครับ